Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości


O nas


Zapraszamy Wspólnoty Mieszkaniowe Witamy na stronie firmy Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości Spółka z o.o.. Główny obszar naszej działalności to zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Świadczymy usługi na terenie powiatu kłodzkiego oraz województwa dolnośląskiego. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę, dotyczącą zarządzania i administrowania nieruchomościami. Dysponujemy Licencją Zawodową Zarządcy Nieruchomości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością oraz posiadamy doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw związanych z Wspólnotami Mieszkaniowymi jak również dysponujemy sprawnym zapleczem technicznym. Stosowany przez Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości Spółka z o.o..​ sposób administrowania/zarządzania zapewnia zaspokojenie potrzeb każdego Właściciela. Naszych Klientów traktujemy indywidualnie, racjonalnie gospodarując powierzonymi nam zasobami materialnymi minimalizując koszty ponoszone przez Właścicieli. Każdy Właściciel w zarządzanej lub administrowanej przez nas nieruchomości ma udział w podejmowaniu istotnych decyzji. Zarządzane i administrowane przez nas nieruchomości znajdują się na terenie Kotliny Kłodzkiej między innymi w: Kłodzku, Krosnowicach, Ołdrzychowicach, Żelaźnie, Lądku-Zdrój, Stroniu Śląskim, Bolesławowie, Strachocinie, Polanicy-Zdrój, Szczytnej, Szalejowie, Jaszkowej, Wojciechowicach, Wojborzu, Bystrzycy Kłodzkiej, Kudowie-Zdrój, Radkowie, Ratnie, Ścinawce, Różance. Wynagrodzenie jakie pobieramy za oferowaną usługę wynosi nie więcej niż 0,45 zł/m2/miesiąc. W ramach tego wynagrodzenia oferujemy między innymi: 1. Obsługę księgowo-finansową, 2. Czytelny system rozliczeń z Właścicielami mieszkań, 3. Dbałość o utrzymanie nieruchomości w należytym i niepogorszonym stanie technicznym, 4. Prowadzenie na zlecenie Właścicieli inwestycji remontowych oraz nadzoru nad wykonaniem zleconych prac, 5. Racjonalne gospodarowanie powierzonymi nam funduszami, 6. Pełną kontrolę Właściciela nad finansami i sposobem gospodarowania nieruchomością, zgodnie z jej przeznaczeniem, 7. Prowadzenie wszelkich rozliczeń Wspólnoty za pośrednictwem jej rachunku bankowego, do którego upoważnieni byliby Właściciele, co umożliwia stały wgląd do rachunku, 8. Negocjowanie cen z dostawcami mediów i usług, 9. Skuteczne poszukiwanie oszczędności, 10. Windykację wszystkich należności wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.​ Mamy świadomość, że niniejsza oferta nie omawia wszystkich nurtujących Państwa kwestii związanych z potrzebą, sposobem i korzyściami wynikającymi z powierzenia Waszej Wspólnoty profesjonalnemu zarządcy. Bo nie taki jest jej cel. Pragniemy powyższą treścią jedynie zachęcić do rozmowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gdy tylko zechcecie się z nami spotkać zatelefonujcie, wyślijcie e-mail a my stawimy się u Was, by odpowiedzieć na każde pytanie. Wyjaśnimy na czym polega nowoczesne zarządzanie, w którym nie sprawujący zarząd, a Wspólnota się liczy. Wyliczymy co do grosza koszty utrzymania mieszkania każdego Właściciela. Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy, ale nawet jeśli do tego nie dojdzie - chętnie poświęcimy Państwu swój czas. My lubimy pomagać. Oferujemy konkurencyjne ceny i gwarantujemy Państwu satysfakcję ze współpracy z nami.


Oferta


Szczegółowa oferta świadczonych przez nas usług wykonywanych w ramach przedstawionego wynagrodzenia kształtuje się następująco:

 

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

 

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości  dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących
  do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

 

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

 

 • Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej-wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, wykonywanie aktualizacji;
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
 • Wizytacje nieruchomości;
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali;

 

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

 

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo- finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie kwartalnych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości. Windykacja przedsądowa;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości. Windykacja przedsądowa;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Przygotowywanie przelewów. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy.

 

Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań:

 

 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;

Dane firmowe


Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości

Adres: Okrzei 1757-300 Kłodzko

Tel: 74 647 10 50

NIP: 883-18-29-165


Adres korespondencyjny


Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości

Okrzei 17

57-300 Kłodzko

Tel: 74 647 10 50


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 _    _____  _ __ __ __ 
 | |   | __ \ | |/ / | \/ |
 | |   | |__) | | ' / | \ / |
 | |   | _ / | <  | |\/| |
 | |____ | | \ \ | . \ | | | |
 |______| |_| \_\ |_|\_\ |_| |_|